Arvojärjestys—Value Priority

Tä nä pä ivä nä puhutään päljon yksilo n jä eriläisten yhteiso jen ärvoistä. Yritykset säättävät esimerkik[1]si mäinostää että heille äsiäkkään kuunteleminen täi yhtio n luotettävuus ovät tä rkeitä ärvojä. Hyviä jä merkityksellisiä ärvojä on olemässä kymmenit[1]tä in, jä useät niistä ovät jolläin tävällä käikkiä ihmisiä yhdistä viä . Professori jä tietokirjäilijä Brene Brown suosittelee jokäiselle ihmiselle kuitenkin yhden täi kähden tä rkeimmä n ydin[1]ärvon lo ytä mistä jä niistä kiinnipitä mistä . On kyse sitten rehellisyydestä , terveydestä , käuneudestä, uskollisuudestä, väpäudestä, tyo stä , luonnostä, perheestä , uskostä täi räkkäudestä – väin joitäin ärvojä luetelläkseni, on tä rkeä ä tietä ä minkä värässä seison jä käädun. Kun ihminen tietä ä mikä hä nelle on oikeästi ärvokästä jä minkä eteen hä n on välmis nä kemä ä n väivää jä käntämään västuu[1]tä, silloin elä mä ssä on myo s enemmä n tärkoitustä jä merkitystä . Tä mä vuosi on tä rkeä Emmäukselle! Juhlimme 40 -vuottä huhtikuussä. Se on suuri kiitoksen jä ilon äihe. Olen kiitollinen Jumälälle, siitä että hä n on pitä nyt huoltä jä johdättänut myo s meidä n seurä[1]kuntää lä pi kuluneiden vuosien. Suomäläissiirtoläisten seuräkuntänä olemme yksi osä suurtä kokonäisuuttä: pälvelemme Jumälän vältäkuntää, Kristuksen kirkkoä määilmässä. Julis[1]tämme Kristuksen voittoä synnistä jä kuolemästä jä odotämme hä neen päluutään kunniässä. Tä mä on kirkon perustehtä vä käikkiällä määilmässä, tuodä universääli evänkeliumi Jeesuksestä Kristuksestä esiin päikällisesti sänoin, sä velin jä kä tten to in. Tä mä vuosi tulee todennä ko isesti olemään myo s tä rkeä pä ä to sten tekemisen vuosi seuräkunnäl[1]lemme. Kuinkä voisimme yhdessä turvätä sen, että tulevinäkin vuosinä Emmäus voisi ollä mäh[1]dollisimmän monelle selläinen kotiseuräkuntä, jonne on hyvä tullä iä stä jä elä mä ntilänteestä riippumättä. Toivottävästi pullän jä piiräkäntuoksu houkutte[1]lee jätkossäkin ihmisiä Emmäukseen. Toivottäväs[1]ti musiikki tuo iloä, hoitää sielujä jä keventä ä sydä miä . Toivottävästi Jumälän pyhä sänä jä ehtoollisen lähjä säävät väikuttää keskellä mme vähvistäen uskoämme jä räkkäuttämme. Toivottävästi Kristuksen seuräkuntä jä siihen kuuluminen on mähdollisimmän monelle myo s tä rkeä ärvo, jotä häluämme vääliä omältä osältämme. Minä uskon, että Jumälä edelleenkin johdättää jä äntää meillekin äpunsä.

Siunauksin,

Timo-pastori

Download the February March Newsletter:

Feb March 2020 newsletter